Sengketa klaim piutang GWP, Ahli: Fireworks pemegang hak tagih tunggal

Sengketa klaim piutang GWP, Ahli: Fireworks pemegang hak tagih tunggal