KSPI minta pengusaha yang terlambat bayar THR dikenai denda

KSPI minta pengusaha yang terlambat bayar THR dikenai denda sebesar 5% dari nilai THR yang harus dibayar.